HomozgosityMapper pedigree Login

CarpenterSyndromeWES - WES-homozygosity

192964 genotypes 52059382 - 61880472 (10020578) bp